Regulament Tombola verii 2019

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSURILOR ORGANIZATE DE SOCIETATEA GLAMNODE SRL
Articolul 1. Organizatorul si Regulamentul Oficial al Concursului
1.1.Concursul este organizat si desfasurat de GLAMNODE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 4, Strada
BALEA, Nr. 19, camera nr. 2, avand Codul Unic de Inregistrare 39359108, numar inregistrare la Registrul
Comertului J40/6854/2018, (denumita in continuare „Organizator”).
1.2.Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al
Concursului (denumit in continuare „Regulament Oficial”), potrivit celor mentionate mai jos.
1.3.Regulamentul Oficial este facut public conform legislatiei aplicabile din Romania fiind disponibil in
mod gratuit oricarei persoane, pe adresa de e-mail: sales@infinitelove.ro sau in urma formularii unei
solicitari in scris la adresa postala din Bucuresti Sectorul 4, Strada BALEA, Nr. 19, camera nr. 2, pe intreaga
durata a Concursului potrivit celor mentionate in Articolul 3.
1.4.Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de
modificari sa intre in vigoare numai dupa autentificarea si publicarea in prealabil a actului aditional
modificator al prezentului Regulament Oficial. Actul aditional modificator al prezentului Regulament
Oficial va fi publicat pe site-ul web apartinand Organizatorului aferent produsului pentru care se
organizeaza o anumita campanie prevazuta urmand a fi disponibil in mod gratuit oricarei persoane
conform procedurilor prevazute la Art. 1.3. de mai sus.
1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, inceta si/sau intrerupe desfasurarea Concursului, cu
conditia instiintarii participantilor cu privire la orice modificare privind desfasurarea sa pe paginile
retelelor de socializare detinute de Organizator aferente produselor pentru care se organizeaza o anumita
campanie.
Articolul 2. Aria de desfasurare a Concursului
2.1. Concursul este organizat si se desfasoara la nivel national. Pentru obtinerea de informatii suplimentare,
participantii pot scrie la adresa de e-mail: sales@infinitelove.ro sau la sediul Organizatorului pe intreaga
durata a Concursului, potrivit celor mentionate in Articolul 3 de mai jos. Organizatorul va trimite in acest
caz un raspuns in scris pe adresa de e-mail furnizata sau la domiciliul participantului (daca acesta isi
manifesta in scris dorinta de a primi raspunsul la adresa de domiciliu) in termen de 15 zile lucratoare de la
data primirii cererii de informatii.Articolul 3. Durata Concursului
3.1. Concursul se desfasoara in perioadele prevazute in anexele prezentului Regulament, documente
supuse autentificarii si publicarii in prealabil a acestora.
3.2. Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial urmand a se
completa cu detaliile campaniei prevazute in anexe. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica
perioada si sistemul de functionare al Concursului pe parcursul derularii acestuia, dar nu inainte de a
anunta acest lucru public, conform prevederilor din Articolul 1 de mai sus.
Articolul 4. Dreptul de Participare
4.1.Concursul este deschis participarii tuturor persoanelor fizice, cu varsta de peste 18 ani, impliniti inainte
de inceperea campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau
resedinta, chiar temporara, in Romania.
4.2.La acest Concurs nu au drept de participare urmatoarele persoane:
i. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului;
ii. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctul i de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie,
frate/sora);
4.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul
Concursului, incalcand prevederile prezentului Regulament Oficial, Organizatorul are dreptul de a cere
restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile,
cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.
4.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Concurs ce se efectueaza cu incalcarea
prezentului Regulament Oficial.
4.5.Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea participantului in cauza din Concurs.
4.6. Participarea la Concurs este gratuita. Participantii la acest Concurs sunt denumiti in cele ce urmeaza si
„Utilizatori”.
Articolul 5. Mecanismul de desfasurare al Concursului. Inscrierea in Concurs.
5.1. Utilizatorii pot participa la Concurs in mediul online, pe paginile detinute de Organizator in cadrul
retelelelor de socializare Facebook si/sau Instagram precum si in mediul offline, cand campaniile sunt
organizate in magazinele fizice ale Organizatorului, astfel cum aceste detalii sunt indicate in anexele
prezentului Regulament.
5.2. Organizatorul se obliga sa faca public numele castigatorului si castigurile acordate in conformitate cu
detaliile precizate in anexele prezentului Regulament. In situatia in care castigatorul refuza sa acceptepremiul castigat, respectivul premiu nu va fi inlocuit cu un alt premiu sau beneficiu si nici nu se va acorda
contravaloarea premiului in bani, ramanand in posesia Organizatorului.
5.3. O persoana are dreptul de a participa cu un singur cont detinut pe pagina retelei de socializare pe care
se desfasoara concursul, respectiv cu un singur bon fiscal, atunci cand detaliile din anexele prezentului
Regulament prevad o astfel de modalitate de inscriere. Daca Organizatorul identifica o persoana ce
foloseste mai multe conturi pentru a participa la concurs, isi rezerva dreptul de a o descalifica cu privire la
acest concurs. In ceea ce priveste inscrierea pe baza bonului fiscal, este permisa folosirea mai multor bonuri
fiscale pentru a participa la concurs.
Articolul 6. Premiile Concursului
6.1. In cadrul Concursului se vor acorda, prin tragere la sorti electronica (random.org), premii ce constau in
produse din portofoliul Organizatorului sau orice alte premii asa cum acestea sunt prezentate in anexele
prezentului regulament aferente fiecarei campanii organizate.
6.2. Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul Concursului va fi prezentata in anexa aferenta fiecarei
campanii.
Articolul 7. Mecanismul de acordare a premiilor
7.1. Desemnarea castigatorilor se va face prin tragere la sorti electronica prin intermediul site-ului
www.random.org, sistem care asigura atat confidentialitatea, cat si aleatoritatea extragerii, utilizand datele
colectate in perioada Campaniei de la toti participantii ce indeplinesc conditiile de inscriere.
7.2. La tragerea la sorti vor participa toti participantii inscrisi in perioada aferenta campaniei, in intervalul
orar precizat, conform detaliilor prezentate in anexele prezentului Regulament.
7.3. Tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorilor Concursului se va efectua la sediul Organizatorului,
la data precizata in anexele prezentului Regulament.
7.4. Numarul de castigatori va fi precizat in cuprinsul anexelor prezentului Regulament.
7.5. Castigatorul unui premiu desemnat prin tragere la sorti nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei
alte persoane.
7.6. Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite in cadrul Concursului, inlocuirea
premiilor sau schimbarea parametrilor acestora; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul
castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a
premiului, premiul ramanand la dispozitia Organizatorului.
7.7. Daca in timpul Concursului nu se inscrie niciun participant ori se inscriu mai putini participanti decat
numarul premiilor, atunci premiile Concursului ramase neatribuite vor ramane la dispozitia
Organizatorului.7.8 Daca sunt identificate cazuri de fraudare a mecanismului de participare la Concurs, Organizatorul are
dreptul de a solicita restituirea premiilor castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru
recuperarea prejudiciilor cauzate.
Articolul 8. Procedura de validare, acordare si revendicare a premiilor
8.1. Dupa tragerea la sorti, Organizatorul proceda la validarea participantilor desemnati castigatori, ocazie
cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea in Concurs a Utilizatorului. Organizatorul
va incerca sa contacteze castigatorii, telefonic, prin e-mail sau dupa caz, prin transmiterea unui mesaj privat
pe reteaua de socializare pe care s-a desfasurat concursul. In eventualitatea in care la o prima incercare
acestia nu pot fi contactati (nu raspund mesajului Organizatorului, la telefon sau la e-mail in termen de 2
zile de la primirea e-mailului (in masura in care aceaste informatii sunt disponibile), Organizatorul va mai
incerca inca o data prin aceleasi modalitati, numarul maxim de incercari de contactare agreat fiind de doua.
8.2. Castigatorii trebuie sa puna la dispozitia Organizatorului adresa la care sa fie expediate premiile.
8.3. Daca potentialul castigator (1) nu poate fi contactat din motive ce nu tin de culpa Organizatorului (ex:
nu se ofera un raspuns la mesajul privat, nr. de tel nu este alocat, este gresit, etc) sau (2) nu si-a revendicat
sau refuza premiul sau (3) nu respecta conditiile Regulamentului sau termenul precizat de Organizator, in
termen de 2 zile calendaristice din momentul ultimei notificari trimise, acestia sunt considerati castigatori
nevalidati si vor pierde orice drept asupra premiului castigat, urmand ca premiul sa ramana la dispozitia
Organizatorului.
8.4. Termenele si conditiile de revendicare si (pre)validare vor fi aplicate si eventualelor rezerve, in situatia
in care un potential castigator nu indeplineste conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial.
8.5. Avand in vedere obligatia Organizatorului, conform legii aplicabile in Romania, de a face publice
numele castigatorilor si premiile castigate de acestia, comunicarea datelor cu caracter personal mentionate
in cuprinsul prezentului Regulament si acordul in vederea prelucrarii lor sunt conditii esentiale de validare
a castigatorului. Lipsa acordului privind colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal comunicate
duce la invalidarea castigatorului.
8.6. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage
raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea
exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un participant desemnat
castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorect/incomplet.
8.7. Prin e-mailul sau convorbirea telefonica de confirmare castigatorul va indica intervalul orar in care
poate fi gasit, precum si daca desemneaza o persoana responsabila cu primirea coletului. Aceasta persoana
trebuie sa aiba la data inmanarii premiului varsta de minim 14 ani impliniti. De asemenea, prin acelasi e-
mail isi va asuma si confirma acordul sau personal pentru colectarea si prelucrarea datelor sale cu caracter
personal, depus odata cu trimiterea cuponului de concurs.8.8. Nu se poate acorda contravaloarea premiilor in bani. In cazul refuzului vreunui castigator de a
beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in
posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale
conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire
din partea Organizatorului.
8.9. Expedierea premiilor se va face prin curier prin grija directa a Organizatorului si pe seama acestuia in
termen de 30 de zile de la data anuntarii castigatorilor.
Articolul 9. Raspunderea
9.1.Prin participarea la Concurs, toti Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze
prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial, precum si tuturor cerintelor si
deciziilor luate de Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea prezentului
Concurs.
9.2.Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar
ulterior acordarii efective a premiilor. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor
este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
9.3. Prin participarea la Concurs, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta de
prezentul Regulament Oficial si este de acord cu urmatoarele:
– Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
– Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de acestea fara a
constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur;
– Participantul este de acord ca datele sale personale sa fie colectate si prelucrate, astfel cum acestea sunt
mentionate in cuprinsul Regulamentului Oficial si in scopul declarat prin acesta.
9.4. Organizatorul prezentului Concurs:
– nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor
de catre castigator;
– este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la
prezentul Concurs, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu
premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara
a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse
patrimoniilor;
– nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura
cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;- isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu
transmite datele/documentele solicitate conform Regulamentului in vederea validarii ca si castigator sau
inmanarii premiului.
Articolul 10. Protectia datelor cu caracter personal
10.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si colaboratorii sai implicati in derularea
Concursului se obliga sa respecte prevederile Regulamentului nr. 679/2016 (Regulamentul General pentru
Protectia Datelor) si ale Legii 190/2018 privind aplicarea acestui Regulament, in calitate de operator de date
cu caracter personal.
10.2. Datele cu caracter personal colectate in cadrul oricarui Concurs nu vor fi dezvaluite catre terti cu
exceptia salariatilor autorizati, imputernicitilor carora aceste date le sunt necesare pentru a le prelucra in
numele Organizatorului si partenerilor contractuali ai Organizatorului carora aceste date le sunt necesare in
vederea desfasurarii relatiei contractuale si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile
impuse de legislatia in vigoare.
10.3. Prin inscrierea in Concurs, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Concursului si cu
faptul ca datele lor personale sa fie prelucrate in scopurile declarate de Organizator in acest Regulament.
Datele personale stocate de Organizator sunt doar cele referitoare la castigator si vor fi prelucrate strict in
scopurile prevazute in Regulament; acestea sunt: numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa de domiciliu
la care va fi transmis premiul, date transmise voluntar de castigator, in vederea revendicarii premiului.
Datele cu privire la participantii necastigatori vor viza datele publicate de participant voluntar pe pagina de
concurs sau in profilul detinut pe reteaua de socializare si utilizat in vederea participarii la concurs.
10.4. Organizatorul ii poate solicita castigatorului consimtamantul liber exprimat pentru a utiliza in mod
gratuit, pentru o perioada de timp nedeterminata, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele,
prenumele, localitatea de resedinta si imaginea lui, putand utiliza datele personale colectate pentru
desfasurarea concursului in vederea contactarii participantului. Pentru a-si exprima acordul expres in acest
sens, Participantul castigator va completa si valida o declaratie in care vor fi cuprinsi termenii acestui
acord. Organizatorul nu conditioneaza participarea la Concurs sau inmanarea premiului de acordarea
acestui acord, participantii putand opta sa nu completeze documentul pus la dispozitie de Organizator.
10.5. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor. Participantul
la Concurs, in calitate de persoana vizata, are, conform Regulamentului nr. 679/2016, urmatoarele drepturi
in raport cu Organizatorul: dreptul la acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la eminarea
datelor/dreptul de a fi sters din baza de date a Organizatorului, dreptul la restrictionarea prelucrarii,
dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a se opune la prelucrarea datelor in baza unor decizii
individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor
cu Caracter Personal.10.6. Distinct de datele facute publice pe profilul detinut pe reteaua de socializare pe care se desfasoara
concursul, castigatorilor li se vor solicita datele complete pentru transmiterea premiului: nume si prenume,
adresa de e-mail si adresele de corespondenta pentru expedierea premiului.
10.7. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este: participarea la concursul organizat in conditiile
descrise in anexele prezentului regulament, desemnarea castigatorului concursului, contactarea
participantului in vederea oferirii posibilitatii de a semna un acord pentru utilizarea materialelor ce au
legatura cu persoana sa si pentru inmanarea premiului castigatorului. Scopul prelucrarii datelor nu va fi
extins unilateral de Organizator. Prelucrarea datelor in alte scopuri decat cele prevazute in Regulament va
putea opera doar prin intermediul unui acord distinct intre Operator si Participant.
Articolul 11. Taxe si impozite
11.1 Daca va fi cazul, Organizatorul are obligatia de a calcula, retine de la castigatori si vira la bugetul de
stat impozitul aferent veniturilor din premii, conform reglementarilor fiscale in vigoare aplicabile la
momentul desfasurarii concursului.
11.2 La data redactarii prezentului Regulament, valoarea impozitului reprezinta 16% din valoarea neta a
premiului si se calculeaza ca diferenta dintre valoarea bruta a premiului si suma reprezentand venitul
neimpozabil (600 lei). Orice alte obligatii de natura fiscala si/sau de orice alta natura, in legatura cu
premiile acordate in Concurs, cad si raman in sarcina exclusiva a castigatorilor premiilor.
Articolul 12. Incetarea Concursului inainte de termen
12.1. Concursul poate inceta inainte de termen doar in caz de forta majora, caz fortuit, precum si in cazul
imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Concursul organizat
in perioadele precizate in anexele prezentului Regulament. Incetarea Concursului inainte de termen va fi
facuta publica pe paginile detinute de Organizator pe retetele de socializare.
Articolul 13. Forta Majora si Cazul Fortuit
13.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi
controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in
imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.
13.2. Cazul fortuit este definit ca fiind un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel
care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.
13.3. Daca o situatie de forta majora sau un caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea
Regulamentului Oficial si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind
indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.
Daca va invoca forta majora sau cazul fortuit, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la
Concurs existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau al cazului
fortuit.13.4. In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora sau caz fortuit
urmatoarele evenimente:
-tentative de frauda a mecanismului Concursului prin orice mijloace;
-orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate
interzice sau modifica termenii acestuia;
-eventuale situatii politice, sociale sau climatice care fac imposibila sau periculoasa deplasarea curierului
(inclusiv dar fara a se limita la lovituri de stat, stare de razboi, revolte, cutremure, inundatii, greve ale
liniilor aeriene, etc).
13.5. Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.
Articolul 14. Litigii
14.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale
amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti
romane competente de la sediul Organizatorului.
14.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului,
abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs.
Articolul 15. Regulamentul Oficial
15.1. Regulamentul Oficial, orice act modificator si orice anexa aferenta unei campanii vor fi disponibile
gratuit oricarui solicitant la adresa de e-mail: sales@infinitelove.ro, pe intreaga durata a Concursului (a se
vedea Articolul 3) sau prin cerere scrisa adresata Organizatorului si trimisa prin posta la adresa: Strada
BALEA, Nr. 19, camera nr. 2, Sector 4, Bucuresti.

 

 

ANEXA NR. 1 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSURILOR
ORGANIZATE DE SOCIETATEA GLAMNODE SRL
Articolul 1. Campania „Tombola cu premii infinite”
Campania „TOMBOLA CU PREMII INFINITE” este organizata in toate locatiile in care se afla magazinele
fizice ale Organizatorului si vor fi prezentate pe site-ul Oganizatorului precum si pe paginile acestuia de pe
retelele de socializare, respectiv Facebook si Instagram, in conditiile Regulamentului Oficial al
Concursurilor organizate pe paginile retelelor de socializare.
Articolul 2. Durata Campaniei
Campania se desfasoara in perioada 15.06.2019, ora 00:00 – 15.09.2019, ora 23:59.
Articolul 3. Modalitatea de inscriere
Inscrierea in concursul „TOMBOLA CU PREMII INFINITE” se realizeaza astfel:
i. se va achizitiona minim un produs marca Infinite Love din maganizele fizice ale Organizatorului;
ii. se va incarca bonul fiscal aferent produsului/produselor achizitionate pe site-ul www.infinitelove.ro sau
dupa caz, se va transmite pe adresa de e-mail sales@infinitelove.ro.
Articolul 3. Premiile Campaniei
In cadrul Campaniei „TOMBOLA CU PREMII INFINITE” premiile constau in: i. trei (3) city break-uri,
respectiv una in Venetia, una in Roma si una in Paris; ii. cinci (5) smart TV-uri; iii. cinci (5) smart phone-uri;
avand o valoare totala de 15.000 Ron, TVA inclus.
In cadrul Campaniei vor fi desemnati treisprezece (13) castigatori in conformitate cu dispozitiile
Regulamentului Oficial al Concursurilor.
Extragerea celor treisprezece (13) castigatori se va realiza pe data de 20.09.2019, in conformitate cu
dispozitiile Regulamentului Oficial al Concursurilor, prin intermediul platformei random.org.
Rezultatele extragerii vor fi publicate in conditiile din Regulamentul Oficial al Concursurilor.
Articolul 4. Dispozitii finale
Prezenta anexa prezinta elementele campaniei „TOMBOLA CU PREMII INFINITE” si se completeaza cu
dispozitiile Regulamentului Oficial al Concursurilor si a oricarui act modificator.Regulamentul Oficial, orice act modificator si orice anexa aferenta unei campanii vor fi disponibile gratuit
oricarui solicitant la adresa de e-mail: sales@infinitelove.ro, pe intreaga durata a Concursului (a se vedea
Articolul 3) sau prin cerere scrisa adresata Organizatorului si trimisa prin posta la adresa: Strada BALEA,
Nr. 19, camera nr. 2, Sector 4, Bucuresti.
GLAMNODE SRL